NAUKA ZDALNA

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły od 25 maja 2020 r.


1. Kontakt z kierownictwem oraz sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 33 81 83 184, pod adresem e-mail sp32@mzo.bielsko.pl, poprzez dziennik elektroniczny oraz osobiście z zachowaniem Ogólnych Procedur Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 11/2020 z dnia 18 maja 2020 r. dostępnych TUTAJ.


2. Bieżące komunikaty dla uczniów i rodziców dotyczące funkcjonowania szkoły publikowane są na szkolnej stronie internetowej www.sp32bb.pl, na szkolnym profilu Facebook www.facebook.com/sp32bb oraz przesyłane przez dziennik elektroniczny.


3. Kształcenie na odległość uczniów klas I-III, których rodzice zdecydowali o nieuczęszczaniu ich dzieci do szkoły oraz uczniów klas IV-VIII jest kontynuowane w dotychczasowej formie.


4. Zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia świetlicowe w szkole dla uczniów klas I-III, których rodzice zdecydowali o uczęszczaniu ich dzieci do szkoły, odbywają się wg poniższego harmonogramu:

a) 7:00-8:00 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej;

b) 8:00-11:35/12:30 – zajęcia dydaktyczne;

c) 11:35/12:30-16:30 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.


5. Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII odbywają się w dwóch formach:

a) na odległość – w formie ustalonej w Komunikacie Dyrektora Szkoły nr 4/2019/20 z dnia 24 marca 2020 r. - nauczyciele są do dyspozycji uczniów w ramach konsultacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

b) na terenie szkoły:

- od 25 maja 2020 r. dla uczniów klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych za zgodą rodziców wyrażoną do dnia 18 maja 2020 r. wg poniższego harmonogramu:

 I. poniedziałek: matematyka;

II. wtorek: język polski;

III. środa: język angielski;

- od 1 czerwca 2020 r. dla uczniów klas IV-VIII z wszystkich przedmiotów zgodnie z deklaracją rodzica przesłaną do wychowawcy do dnia 25 maja 2020 r. wg poniższego harmonogramu. Pierwszeństwo w udziale w konsultacjach mają uczniowie zagrożeni roczną oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem. Pozostali uczniowie uczestniczą w konsultacjach na terenie szkoły wówczas, gdy nie jest możliwy ich udział w konsultacjach  na odległość.

Harmonogram konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas IV-VIII:

I. poniedziałek: matematyka, język włoski, język niemiecki, WF;

II. wtorek: język polski, informatyka, technika, religia;

III. środa: język angielski, chemia;

IV. czwartek: geografia, EDB, historia, wos, plastyka, muzyka;

V. piątek: przyroda, biologia, fizyka.

Uczniowie klas IV-VIII, przychodząc na pierwsze konsultacje z danego przedmiotu, dostarczają nauczycielowi prowadzącemu te konsultacje uzupełnione i podpisane przez rodziców oświadczenie dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauka zdalna” oraz w obu budynkach szkoły.


6. Od 25 maja 2020 r. w godzinach 8:00-13:00 działa biblioteka szkolna w obu budynkach szkoły.