Przejdź do treści Przejdź do menu

KOMUNIKAT - NAUKA ZDALNA

15-12-2021 15:22 KOMUNIKATY

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie 20.12.2021 r. - 09.01.2022 r.

 1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły.
 2. Uczniowie klas I-VIII realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Regulaminem lekcji online stanowiącym Załącznik do zarządzenia nr 39/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2021 r. Regulamin ten dostępny jest na szkolnej stronie internetowej www.sp32bb.pl w zakładce „O szkole->Dokumenty”.
 3. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać, udostępnia nauczyciel podczas lekcji prowadzonej online.
 4. Nauczyciele klas I-VIII z wyjątkiem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej są oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań placówki lub realizowanie nauki zdalnej w miejscu zamieszkania nie jest możliwe.
 5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wypełniają swoje obowiązki na terenie szkoły.
 6. Wychowawca świetlicy, pedagog, psycholog i bibliotekarz wypełniają swoje obowiązki na terenie szkoły w godzinach swojej pracy lub według harmonogramu uwzględniającego realizowanie niezbędnych zadań placówki w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych.
 7. Dyrektor Szkoły w miarę możliwości użycza rodzicowi sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 8. Dyrektor Szkoły organizuje opiekę dla uczniów klas I-III, których rodzice nie mogą im jej zapewnić. Rodzice ci wnioskują do Dyrektora Szkoły o objęcie ich dziecka opieką. Wniosek składają osobiście lub przez dziennik elektroniczny do dnia 16 grudnia 2021 r. do godziny 15.00. Szkoła umożliwia ww. dzieciom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 9. Na terenie szkoły organizuje się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania.
 10. Na terenie szkoły nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mogą organizować konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów klasy VIII.
 11. W okresie 20 grudnia 2021 r. - 22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające są organizowane na terenie szkoły.
 12. Na terenie szkoły obowiązują procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 32/2021 z dnia 1 września 2021 r. Procedury znajdują się na szkolnej stronie internetowej w zakładce „COVID-19”.
 13. W stołówce szkolnej nie są wydawane obiady.
 14. Pozostałe regulacje dotyczące funkcjonowania szkoły nie ulegają zmianie.