Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

REGULAMIN NAUKI ZDALNEJ

REGULAMIN LEKCJI ONLINE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32
IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 1. Decyzję o zmianie sposobu i trybu realizacji zadań szkoły podejmuje Dyrektor szkoły.
 2. Bieżące komunikaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące funkcjonowania szkoły publikowane są na szkolnej stronie internetowej oraz przesyłane są przez dziennik elektroniczny.
 3. Zmiana trybu nauczania ze stacjonarnego na hybrydowy lub zdalny powoduje, że staje się on obowiązkowy dla wszystkich uczniów i nauczycieli wyznaczonych oddziałów.
 4. Wszystkie zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach I-VIII odbywają się online w czasie rzeczywistym – zgodnie z obowiązującym planem lekcji – z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
 5. Zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, nauczanie indywidualne oraz pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zajęcia rozwijające uzdolnienia odbywają się online w czasie rzeczywistym – zgodnie z obowiązującym planem lekcji – z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
 6. Podczas lekcji praca z komputerem trwa 30-35 minut. Czas pozostały do końca lekcji (10-15 minut) stanowi praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.
 7. W czasie lekcji uczniowie są zobowiązani do włączania mikrofonów i kamer na polecenie nauczyciela.
 8. Po zmianie trybu nauczania na zdalny wychowawca klasy diagnozuje liczbę uczniów nieposiadających mikrofonu lub kamery. W miarę możliwości organizuje pomoc materialną (TPD, Rada Rodziców), a następnie przekazuje nauczycielom uczącym w oddziale listę uczniów bez mikrofonu i bez kamery. Sprzęt wypożyczany jest uczniom na czas trwania nauki zdalnej.
 9. Nauczyciel sprawdza obecność na początku lub na końcu lekcji.
 10. Brak kontaktu z uczniem obecnym podczas lekcji (trzykrotne niezareagowanie na wywołanie przez nauczyciela w odstępie czasowym) może być podstawą do wpisania nieobecności na tych zajęciach. Jeśli uczeń ma problemy techniczne i nie może zareagować na wywołanie przez nauczyciela, to rodzic powiadamia o tym fakcie nauczyciela i na tej podstawie uczniowi wpisuje się obecność.
 11. Zaleca się ograniczenie zadań domowych do niezbędnego minimum. Utrwaleniu wiedzy i umiejętności może służyć druga część lekcji online.
 12. Zachowane zostają przerwy międzylekcyjne.
 13. Monitorowanie postępów uczniów, weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa się poprzez sprawdzanie prac odsyłanych przez uczniów oraz ocenę odpowiedzi ustnych i pisemnych. Informowanie o postępach uczniów w nauce oraz uzyskanych przez nich ocenach polega na udzielaniu przez nauczyciela informacji zwrotnej (ustnie lub pisemnie) o poprawności wykonanych prac oraz wpisywaniu ocen w dzienniku elektronicznym.
 14. W czasie trwania lekcji online oraz użytkowania platform edukacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania prowadzonej lekcji oraz nauczycieli i uczniów biorących w niej udział. Zakaz dotyczy zarówno opcji nagrywania z poziomu platformy, na której jest prowadzona lekcja, jak i za pomocą innych narzędzi.
 15. Nauczyciele dokumentują realizację zadań związanych z nauczaniem poprzez wpisy dokonywane w dzienniku elektronicznym.
 16. W pracy zdalnej nauczyciele uwzględniają różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności.