Przejdź do treści Przejdź do menu

KOMUNIKAT - ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

26-01-2022 23:47 KOMUNIKATY

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie 27.01.2022 r. – 27.02.2022 r.


1. Od dnia 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły.

2. Od dnia 27 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. wszystkie zajęcia dla klas I-IV (z wyjątkiem klas i uczniów objętych kwarantanną) odbywają się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji.

3. Na terenie szkoły obowiązują procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Procedury znajdują się na szkolnej stronie internetowej w zakładce „COVID-19”.

4. W stołówce szkolnej są wydawane obiady dla uczniów z klas I-IV uczących się stacjonarnie.

5. Pracownicy szkoły: nauczyciele, wychowawcy świetlicy, pedagodzy, bibliotekarze, specjaliści wypełniają swoje obowiązki na terenie szkoły (oprócz nauczycieli przebywających na kwarantannie lub w izolacji po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły). Wyjątek stanowi nauczanie indywidualne w klasach V-VIII, które może być realizowane zdalnie z domu nauczyciela.

6. Od dnia 27 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. wszystkie zajęcia dla klas V-VIII oraz klas I-IV objętych kwarantanną odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Regulaminem lekcji online stanowiącym Załącznik do zarządzenia nr 39/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2021 r. Regulamin ten dostępny jest na szkolnej stronie internetowej www.sp32bb.pl w zakładce „O szkole->Dokumenty”. Zajęcia odbywają się w sali przypisanej danej klasie.

7. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać, udostępnia nauczyciel podczas lekcji prowadzonej online.

8. Dyrektor Szkoły w miarę możliwości użycza rodzicowi sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

9. Na terenie szkoły organizuje się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów klas V-VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania oraz nie są objęci kwarantanną.

10. Na terenie szkoły nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mogą organizować konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów klasy VIII.

11. Od dnia 14 lutego do 27 lutego są ferie zimowe.

12. Pozostałe regulacje dotyczące funkcjonowania Szkoły nie ulegają zmianie.