08. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

U PRACOWNIKA SZKOŁY LUB UCZNIA1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy:a) niezwłocznie powiadomić dyrekcję,b) dyrekcja, po otrzymaniu zawiadomienia, natychmiast odsuwa pracownika od pracy,c) podejrzany o zakażenie pracownik zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (w budynku A – pomieszczenie przy auli, w budynku B – salka do gimnastyki korekcyjnej), a następnie skierowany na badania diagnostyczne,d) w przypadku stwierdzenia zakażenia dyrektor ustala listę osób, które przebywały w tym samym czasie i miejscu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.3. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:a) odizolować ucznia od rówieśników w wyznaczonym miejscu w sali i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dystans, osłona ust i nosa),b) niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły i wykonania badań diagnostycznych,c) powiadomić dyrektora szkoły oraz pielęgniarkę szkolną, która sprawuje dalszą opiekę nad uczniem odizolowanym w odrębnym pomieszczeniu (w budynku A – pomieszczenie przy auli, w budynku B – salka do gimnastyki korekcyjnej),d) w przypadku stwierdzenia zakażenia dyrektor ustala listę osób, które przebywały w tym samym czasie i miejscu, w którym przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i stosuje się do wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.