06. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI1. Każdej osobie wchodzącej na teren szkoły pracownik obsługi w razie konieczności przypomina o dezynfekcji rąk i zasłanianiu ust i nosa. Rejestruje wejście osoby z zewnątrz i wskazuje najkrótszą drogę do punktu docelowego.2. Pracownicy obsługi czyszczą lub dezynfekują pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć, sprzęt sportowy użyty w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Potrzebę wyczyszczenia lub dezynfekcji zgłasza nauczyciel bezpośrednio po zajęciach, wskazując użyte sprzęty. Jeżeli nie ma możliwości wyczyszczenia lub dezynfekcji sprzętu, nauczyciel zabezpiecza go przed używaniem.3. Pracownicy obsługi kontrolują, aby rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły i odbierający je po zajęciach nie wchodzili do budynku szkolnego.4. Pracownicy regularnie przeprowadzają dezynfekcję (klamki, włączniki światła, klawiatury, myszki, poręcze, blaty ławek, podłogi, toalety). Dokonują również wpisu w arkuszu monitorowania codziennych prac porządkowych. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.5. Przed wejściem do stołówki każdej grupy pracownik obsługi wietrzy pomieszczenie, dezynfekuje blaty stolików i oparcia krzesełek.6. Zużyte rękawiczki i maseczki należy wyrzucić do odpowiednio oznaczonych pojemników.