Przejdź do treści Przejdź do menu

01. OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32
IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły są zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk i założenia maseczek. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych zgodnie z przepisami prawa: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach z zachowaniem dystansu 1,5 m.
 6. W miarę możliwości organizuje się pracę szkoły tak, by zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:
 • ochrona ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarze, pracownie komputerowe, stołówki, biblioteki, świetlica, toalety),
 • częste mycie rąk, a zwłaszcza bezpośrednio po przyjściu do szkoły,
 • osłanianie się podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 3. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp.
 4. Pracownicy obsługi czyszczą lub dezynfekują pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć, sprzęt sportowy użyty w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Potrzebę wyczyszczenia lub dezynfekcji zgłasza nauczyciel bezpośrednio po zajęciach, wskazując użyte sprzęty. W sali gimnastycznej podłoga podlega umyciu detergentem lub dezynfekcji po każdym dniu zajęć.
 5. Sale oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min, w taki sposób by uniemożliwić lub ograniczyć do minimum możliwość kontaktowania się z uczniami z innych klas.
 7. Dopuszcza się prowadzenie wszelkich zajęć, a także spędzanie przerw na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 9. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Preferuje się wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 11. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 12. Ustala się i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 3 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 13. Dystrybutory wody pitnej pozostają wyłączone.
 14. W budynku A wejście do szkoły odbywa się wyłącznie od strony ul. Cieszyńskiej, zostaje wyłączone wejście od strony parkingu.
 15. Zużyte maseczki lub rękawice jednorazowe należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników.
 16. W szkole opracowano szczegółowe procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii dla:
 • edukacji wczesnoszkolnej,
 • zajęć indywidualnych i w małych grupach,
 • bibliotek,
 • świetlicy,
 • stołówki szkolnej,
 • dla pracowników obsługi,
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika szkoły lub ucznia.