01. OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32
IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.3. Przy wejściu do budynku szkoły są zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk i założenia osłony ust i nosa (np. maseczki). Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.4. Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas I do 18 września mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu 1,5 m).5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
i w wyznaczonych obszarach.6. W miarę możliwości organizuje się pracę szkoły tak, by zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:

 • ochrona ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarze, pracownie komputerowe, stołówki, biblioteki, świetlica, toalety),
 • częste mycie rąk,
 • osłanianie się podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, opiekun sali usuwa lub uniemożliwia do nich dostęp.11. Pracownicy obsługi czyszczą lub dezynfekują pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć, sprzęt sportowy użyty w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Potrzebę wyczyszczenia lub dezynfekcji zgłasza nauczyciel bezpośrednio po zajęciach, wskazując użyte sprzęty. W sali gimnastycznej podłoga podlega dezynfekcji po każdym dniu zajęć.12. Sale oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.13. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.14. Dopuszcza się prowadzenie wszelkich zajęć, a także spędzanie przerw na świeżym powietrzu na terenie szkoły.15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.17. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.18. Ustala się i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 3 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.19. Dystrybutory wody pitnej pozostają wyłączone.20. W budynku A wejście do szkoły odbywa się wyłącznie od strony ul. Cieszyńskiej, zostaje wyłączone wejście od strony parkingu.21. Zużyte maseczki lub rękawice jednorazowe należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników.22. W szkole opracowano szczegółowe procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii dla:

 • edukacji wczesnoszkolnej,
 • zajęć indywidualnych i w małych grupach,
 • biblioteki szkolnej,
 • świetlicy,
 • stołówki szkolnej,
 • dla pracowników obsługi,
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika szkoły lub ucznia.