04. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej i innych salach dydaktycznych.3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, by w miarę możliwości zachować między uczniami dystans społeczny (1,5 metra), a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzić je na świeżym powietrzu.4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem, po powrocie z toalety i ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania nosa, oczu i ust.6. Uczeń przynosi do szkoły tylko niezbędne rzeczy, posiada własne przybory szkolne, podręczniki i wskazane uprzednio przez nauczyciela materiały do zajęć plastycznych. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.7. W świetlicy dostępne są tylko te zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych oraz sprzętu sportowego.8. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, zachowując dystans minimum 2 metry odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.9. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem świetlicy odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna w karcie zapisu.