Przejdź do treści Przejdź do menu

02. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 2. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 3. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika obsługi po każdym użyciu. Fakt konieczności dezynfekcji zgłasza nauczyciel korzystający ze sprzętu.
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą i nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 6. W sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym mogą przebywać dwie grupy uczniów przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. Po zajęciach w sali gimnastycznej nauczyciel zgłasza konieczność umycia podłogi pracownikowi obsługi.
 7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 8. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 11. Nauczyciel dyżurujący dopilnowuje, aby przed rozpoczęciem zajęć uczniowie korzystający z szatni zachowali bezpieczny dystans. Po zakończonych lekcjach nauczyciel sprowadzający uczniów do szatni pozwala im skorzystać z szafek dopiero wtedy, gdy będzie to możliwe – przy zachowaniu bezpiecznego dystansu.
 12. Rodzic odprowadzający dziecko do szkoły ze względów bezpieczeństwa nie wchodzi do budynku szkolnego.
 13. Rodzic odbierający dziecko po lekcjach czeka przed wejściem do budynku szkolnego, aż nauczyciel sprowadzający klasę do szatni przekaże dziecko pod opiekę rodzicowi. Rodzic lub osoba upoważniona odbierający dziecko ze świetlicy wchodzi na teren szkoły zachowując procedurę zachowania bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej (zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk lub ich umycie).