02. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.2. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.3. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika obsługi po każdym użyciu. Fakt konieczności dezynfekcji zgłasza nauczyciel korzystający ze sprzętu.4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą i nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.5. W sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym mogą przebywać dwie grupy uczniów przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.8. Nauczyciel dyżurujący dopilnowuje, aby przed rozpoczęciem zajęć uczniowie korzystający z szatni zachowali bezpieczny dystans. Po zakończonych lekcjach nauczyciel sprowadzający uczniów do szatni pozwala im skorzystać z szafek dopiero wtedy, gdy będzie to możliwe – przy zachowaniu bezpiecznego dystansu.9. Rodzic odprowadzający dziecko do szkoły ze względów bezpieczeństwa nie wchodzi do budynku szkolnego. Do 18 września dopuszcza się wejście z dzieckiem/dziećmi 1 opiekuna ucznia klasy I, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – rodzica ucznia klasy II i III – po uzgodnieniu z wychowawcą.10. Rodzic odbierający dziecko po lekcjach czeka przed wejściem do budynku szkolnego, aż nauczyciel sprowadzający klasę do szatni przekaże dziecko pod opiekę rodzicowi. Rodzic lub osoba upoważniona odbierająca dziecko ze świetlicy wchodzi na teren szkoły, zachowując procedurę bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej (zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk).