WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY


Wewnętrzny regulamin świetlicy


1. Każde dziecko przychodzące do świetlicy zgłasza się do nauczyciela – wychowawcy.

2. Uczeń ma obowiązek powiadomić nauczyciela o każdorazowym, nawet najkrótszym wyjściu ze świetlicy.

3. Każdy ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy.

4. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.

6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy.