Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM


Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej


Podstawa prawna:

- art.90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141,Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292) - ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U Nr 228, poz.2255)

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej dzień po konferencji klasyfikacyjnej - załącznik nr 1.

3. Komisja stypendialna po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków, przekazuje je dyrektorowi szkoły.

4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor, w ramach przyznanych środków na ten cel w budżecie szkoły.

5. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

6. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane po klasyfikacji śródrocznej i rocznej z zastrzeżeniem pkt.8.

8. Stypendium za:

1) wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klas IV do ukończenia pierwszego półrocza,

2) osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III.

9. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi spełniającemu jednocześnie następujące warunki:

a) uzyskał w wyniku klasyfikacji średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych, którą ustaliła komisja stypendialna po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego,

b) uzyskał w wyniku klasyfikacji co najmniej dobrą ocenę zachowania.

10. Kwota stypendium wylicza się według załącznika nr 2, z zastrzeżeniem pkt 11.

11. W zależności od posiadanych środków finansowych, uczniowi który uzyskał większą liczbę punktów za zdobyte premiowane lokaty w konkursach pozaszkolnych- załącznik nr 3- można zwiększyć kwotę stypendium.

12. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej ocenę dobrą zachowania za ostatni okres nauki.

13. W zależności od osiągnięć sportowych kwota stypendium za osiągnięcia sportowe może być zróżnicowana i zależna od posiadanych środków. Kwotę stypendium wylicza się według załącznika nr 4 z uwzględnieniem załącznika nr 3.

14. Uczniowi może być przyznane jednocześnie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

15. Traci moc Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe obowiązujący od 17 listopada 2011 r.

Załącznik nr 1

 

WYCHOWAWCA: …………………………                    Bielsko-Biała, dn……………..…..

 

KLASA:…………

 

 

KOMISJA STYPENDIALNA

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

Wniosek

 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………

 

ŚREDNIA OCEN: ……………..                ZACHOWANIE:…………………………………

KONKURSY

 NAZWA – ORGANIZATOR - MIEJSCE oraz KATEGORIA – DYSCYPLINA

 

MIĘDZYSZKOLNE

 

 

 

POWIATOWE

 

 

 

WOJEWÓDZKIE

 

 

 

OGÓLNOPOLSKIE

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE

 

 

PODPIS WYCHOWAWCY: ………………………………

Załącznik nr 2

Głównym kryterium jest uzyskana średnia ocen.

Kryteria przyznawania stypendium:

  1. Za wyniki w nauce:

średnia ocen

kwota stypendium

Ustalona na dany okres przez Radę Pedagogiczną

do 60% maksymalnej kwoty

Ustalona średnia powiększona o 0,1

do 70% maksymalnej kwoty

Ustalona średnia powiększona o 0,2

do 80% maksymalnej kwoty

Ustalona średnia powiększona o 0,3

do 90% maksymalnej kwoty

Ustalona średnia powiększona o 0,4 
i powyżej

do 100% maksymalnej kwoty

 

 Załącznik nr 3

Sposób przeliczania punktów:

konkursy

I miejsce

II miejsce

III miejsce

międzyszkolne

3

2

1

powiatowe

6

5

4

wojewódzkie

9

8

7

ogólnopolskie,

międzynarodowe

12

11

10

Załącznik nr 4

kwota

rodzaj konkursów, I-III miejsce

do 60% maksymalnej kwoty

konkursy na poziomie międzyszkolnym

do 70% maksymalnej kwoty

konkursy na poziomie powiatu

do 80% maksymalnej kwoty

konkursy na poziomie województwa

do 90% maksymalnej kwoty

konkursy na poziomie ogólnopolskim

do 100% maksymalnej kwoty

konkursy na poziomie międzynarodowym

ANEKS NR 1
do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego
w Bielsku-Białej

 

1. Dodaje się punkt 11a w brzmieniu:

11a. W zależności od posiadanych  środków finansowych uczniowi, który uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty można przyznać maksymalną  kwotę stypendium, tj. dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. W załączniku nr 2 do Regulaminu zdanie: „ustalona na dany okres przez Radę Pedagogiczną” zastępuje się zdaniem: „ustalona przez Komisję Stypendialną”.

3. Załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Sposób przeliczania punktów:

konkursy

I miejsce

II miejsce

III miejsce

międzyszkolne

3

2

1

powiatowe

6

5

4

wojewódzkie

9

8

7

ogólnopolskie

12

11

10

międzynarodowe

15

14

13

ANEKS NR 2
do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego
w Bielsku-Białej

 

Dodaje się punkt 11b w brzmieniu:

11b. W zależności od posiadanych  środków finansowych uczniowi, który uzyskał tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty, można przyznać do 70% maksymalnej  kwoty stypendium, tj. dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.